Optochreglement

Voor de laatste informatie kijk op www.flaarisse.nl

Het zal U allemaal niet zijn ontgaan dat de regels rond de organisatie van optochten en aansprakelijkheden die daar mee verband houden de laatste jaren veel strenger zijn geworden. Het gaat dan enerzijds om regels die U als deelnemer aan de optocht rechtstreeks aangaan. We hebben dan ook besloten om U nog eens met nadruk te wijzen op de hieronder genoemde en voor iedere deelnemer bindende regels.

A.     

De optocht

Veiligheid

Algemeen

 1. Aanwijzingen van politie, optochtleiding en optochtbegeleiders dienen stipt te worden opgevolgd.
 2. Wagens en/of deelnemers die een gevaar kunnen veroorzaken voor zich zelf en/of anderen (deelnemers en/of kijkers) worden uit de optocht verwijderd.
 3. De Flaarisse behouden zich het recht voor om groepen en wagens welke de optocht onnodig ophouden, of zich niet aan de aanwijzingen van de optocht begeleiders houden, dan wel zich niet houden aan de bij inschrijving opgegeven idee, afmetingen of aantallen, uit de optocht te verwijderen.
 4. De aangegeven optochtroute moet worden gevolgd: afwijken van die route is niet toegestaan.


Brandveiligheidsvoorschriften

 1. Op elke wagen dient ten minste één goedgekeurde poederblusser (ABC-poeder) aanwezig te zijn.
 2. Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien, indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen.
 3. Het gebruik van open vuur en het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan.
 4. Indien stroomaggregaten worden gebruikt dienen deze aggregaten te zijn voorzien van een isolatiebewaking.
 5. Aggregaten en andere energievoorzieningen zoals accu’s dienen op een stevige en veilige plaats op de wagen gemonteerd te worden en dienen beveiligd te zijn tegen oververhitting. Het meevoeren van een aggregaat op een apart aanhangwagentje is verboden.
 6. Indien stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen van deze aggregaten tijdens de opstelling en de optocht niet toegestaan.
 7. Het is ten strengste verboden om flessen zuurstof of andersoortig brandbaar gas mee te voeren.

 

Verkeersreglement

Personen die op wagens of anderszins aan de optocht deelnemen mogen niet onder invloed van alcohol, medicijnen en/of drugs zijn dat voor henzelf of omstanders gevaarlijke situaties ontstaan. Indien dergelijke situaties zich voordoen dienen begeleiders van de voertuigen passende maatregelen te nemen. (nemen de begeleiders geen passende maatregel dan worden de betreffende deelnemers verwijderd c.q. van deelname uitgesloten)

Het is niet toegestaan om als bestuurder van een voertuig (ongeacht het aantal wielen en ongeacht of dit handmatig of mechanisch wordt voortbewogen) dit te besturen na gebruik van alcohol, medicijnen en/of drugs die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden: de organisatie heeft het recht in voorkomend geval de deelnemer uit de optocht te halen.


Eisen aan voertuig en getrokken object

 1. De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud, ervaren en in bezit te zijn van het voor het betreffende voertuig vereiste rijbewijs.
 2. Het voertuig en het getrokken object dienen te voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de Wegenverkeerswetgeving zijn gesteld.
  1. Kenteken; APK gekeurd
  2. Ongekentekend; verklaring van technische deugdelijkheid (zie bijlage 1)
 3. Toegestane afmetingen aan voertuigen/getrokken objecten volgens het wegenverkeersreglement:
  1. Zij mogen niet hoger zijn dan 4 meter, de lading meegerekend;
  2. Zij mogen niet breder zijn dan 2,55 meter, de lading meegerekend
  3. Motorvoertuigen, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, mogen al dan niet met aanhangwagens niet langer zijn dan 12 meter exclusief. De zijkanten van de wagens mogen op geen geringere hoogte dan 30 centimeter boven het wegdek zijn opgebouwd.
 4. De trekkracht en remkracht van het trekkend voertuig dient ten alle tijden gegarandeerd en ruim voldoende te zijn en in verhouding tot de trekkende wagen te zijn incl. de personen die zich tijdens de optocht op de wagen bevinden.
 5. Bij elektrisch aangedreven voertuigen dient de werking en accu gedurende de gehele optocht gegarandeerd te zijn.
 6. De voertuigen dienen voorzien te zijn van deugdelijke wielen, koppeling, transmissie en motor.
 7. Het zwaartepunt van de wagen dient voor of op de achteras te liggen.


Toegang tot de wagen

 1. Het opstappen in de wagen dient bij voorkeur aan de achtzijde van de wagen via een deugdelijke trap of opstap te geschieden
 2. Opstappen tussen trekkend voertuig en wagen is enkel toegestaan tijdens volledige stilstand.
 3. Valbeveiliging
  1. Valbeveiliging dien aanwezig te zijn op alle delen van de wagen waar zich tijdens de optocht personen kunnen bevinden
  2. De hoogte van de valbeveiligingballustrate dien minimal 80 cm te zijn.
  3. De valbeveiliging dient deugdelijk bevestigt te zijn en voor zijn doel berekend.


Verzekering

 1. Voertuigen moeten voldoen aan de wettelijke verzekeringseisen en tenminste verzekerd zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. De verzekerde dient vooraf bij de verzekeringsmaatschappij te informeren of hij/zij tijdens het deelnemen aan een optocht met een motorvoertuig tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. De organisatie kan verzoeken om de geldigheid van de WAM aan te tonen.
 2. Waar nodig dienen deelnemende motorvoertuigen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te melden, dat zij voor de duur van 1 dag, deelnemen aan een carnavalsoptocht. Deelname aan en aan-/afvoer van/naar de optocht is niet bij alle verzekeringen automatisch meeverzekerd
 3. Deelnemers aan de optocht moeten ten minsteverzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheden.
 4. De deelnemer draagt zelf zorg voor de veiligheid en een adequate verzekering voor aan/en afvoer van wagens, groepen, personen, objecten, attributen enzovoorts naar/van de optocht.

 

Muziek

Muziek is voor een optocht een onmisbaar element. Vandaar dat we sinds vele jaren er voor zorgen dat vele Harmonieën en Zaate Hermeniekes onze optocht met hun muziek mee opluisteren. Het meevoeren van muziekinstallaties is toegestaan mits:

 1. het geluidsniveau aanvaardbaar is en niet leidt tot klachten en/of overlast van/voor deelnemers en toeschouwers;
 2. het geluid niet kwetsend is voor individuen, groepen, overheid en religieuze instellingen;
 3. het geproduceerde volume niet de wettelijke norm (conform APV 70 dB(A) op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van gevoelige terreinen) overschrijdt;
 4. de geluidsboxen te alle tijden recht naar voren gericht zijn.

Indien er een bekeuring wordt gegeven voor een geluidsovertreding is de deelnemer/veroorzaker aansprakelijk.


Overige

Het volgende is verboden:

 1. Openlijk zichtbare bier-tap installaties op wagens e.d.
 2. Het lopen met zichtbare bierflessen e.d. in de hand
 3. Het meenemen van glaswerk
 4. Het mee laten lopen van beesten, 4-voeters en in het bijzonder paarden en trekpaarden.
 5. Het deelnemen met een prinsenwagen met prins en raad van elf; alleen de vijf bij het S.G.V.V. aangesloten verenigingen hebben het recht om met een prinsenwagen met prins en raad van elf mee te trekken in de optocht.
 6. Het is niet toegestaan snoep en dergelijke uit te gooien behalve voor de vijf hier voor bedoelde verenigingen.


Aansprakelijkheid

 1. Door fysieke deelname aan de optocht verklaren deelnemers zich akkoord met deze algemene voorwaarden in dit optochtreglement.
 2. De S.V.V. Flaarisse is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers, geleden schade en/of voor, door de deelnemers, aan derden toegebrachte schade of letsel.
 3. De S.V.V. Flaarisse zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van de voorwaarden in dit optocht regelement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit regelement ligt bij de deelnemers zelf.
 4. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 5. Schade wordt verhaald op bestuurder of verzekeringnemer in geval er sprake is van alcoholgebruik en of drugsgebruik.
 6. Indien de organisatie door niet voorziene omstandigheden of overmacht besluit de optocht niet door te laten gaan, acht zij zich niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de deelnemers.

 

B.     

Deelname

De inschrijving.
In principe is inschrijven alleen noodzakelijk indien U voor een prijs in aanmerking wilt komen. U kunt dus ook deelnemen zonder inschrijving. Ook voor deze deelnemers gelden de hiervoor genoemde regels onverkort en door deelname verklaren deze deelnemers zich ook akkoord met de genoemde regels.  In geval van deelname zonder inschrijving heeft de commentator van TV voor de opname echter geen gegevens en dat is jammer, want zij willen graag een zo compleet mo­gelijk verslag van de optocht maken.
Uiteraard komt uw naam dan ook niet voor op de deelnemers­lijst. Om deze redenen vinden wij het plezierig als U zich wel inschrijft. De inschrijfformulieren zijn beschikbaar vanaf 4 weken voor carnavalszondag bij:
•     Bakkerij Eussen, Pieterstraat
•     Café de Heremiet, Kluis
•     Kapsalon Jan Roumen, Nieuwe Markt
•     Stans Hairstyling, Anjeliersstraat 16


De indeling.

Het voornaamste uitgangspunt van de optochtcommissie bij het maken van de optochtindeling is het zo regelmatig mogelijk verdelen van de verschillende categorieën tussen de diverse muziekgezel­schappen. Daarnaast is er ook een richtlijn dat personen en groepen waarvan door veelvuldige deelna­me de kwaliteit bekend is, deze achteraan in de optocht worden geplaatst.

Een tweetal weken voor carnaval worden de indelingsnummers uitgereikt in Hotel Café De Kroon. Voor de juiste datum/tijd zie www.flaarisse.nl. Het moge duidelijk zijn dat voor de optochtorganisatie, voor de jury en voor de TV het van het grootste belang is dat iedereen in de optocht op zijn plaats loopt. Wij ver­zoeken u hier dan ook goed op te letten.
Uiteraard dient tijdens de optocht het deelnemersnummer goed zichtbaar te zijn.


De opstelling.

De opstelling vindt plaats op de Brouwersstraat.

De optochtnummers zijn op het wegdek geschilderd of aan de lichtmasten bevestigd, zodat iedereen zijn plaats kan vinden. Om ver­keerstechnische redenen is het wenselijk dat grote groepen, wagens en muziekgezelschappen zich naar de opstelplaats begeven vanaf de Itterbeek en van Banninglaan.

De optocht vertrekt om 13.49 uur. De deelnemers met lage nummers moeten dus uiterlijk om 13.30 uur aanwezig zijn. De laatste nummers vertrekken om ongeveer 14.30 uur.


De route.

Brouwersstraat, Norbertijnenstraat, Rijksweg Centrum, Mauritslaan, Graaf Huynlaan, Markt, Elisabethstraat. Ontbinden in de Groenstraat.


De jury-beoordeling.

Op een aantal plaatsen staan juryleden opgesteld. Ieder jurylid geeft zonder ruggespraak met ande­ren een cijfer. De cijfers worden aan het eind van de optocht opgeteld en de deelnemer met de mees­te punten is winnaar.

Wat zijn de punten van beoordeling:
1.         De originaliteit en de humor van het idee;
2.         De wijze waarop het idee is uitgevoerd;
3.         De verzorging van het geheel;
4.         De presentatie tijdens de optocht;
5.         De reactie van het publiek;

Voor de groepen komt daar nog bij:
6.         De uniformiteit;
7.         De discipline van de groep, vooral tijdens de presentatie.

De toekenning van de Jean Janssen wisselbeker geschiedt buiten de jury om door de Opperflaaris.

Een belangrijk punt bij de presentatie vormen de teksten die de uitbeelding moeten ondersteunen.

Er zijn drie belangrijke zaken:
1.         Zorg dat de tekst in correct dialect geschreven is (vraag eventueel de optochtcommissie om hulp);
2.         Zorg dat de letters minimaal 6 cm hoog zijn anders zijn ze van afstand niet leesbaar;
3.         Zorg dat de tekst niet meer dan 15 á 20 woorden omvat  omdat de kijker in de tijd dat u passeert niet meer woorden kan lezen.

De tekst moet verder bij voorkeur vanaf de voorkant leesbaar zijn, eventueel ook aan de zijkant. Tekst op de achterkant is meestal fout omdat de kijker de tekst pas kan lezen als u voorbij bent.De verzorging van de tekst is een belangrijke zaak bij punt 3 van de jurybeoordeling. Tot slot is het voor de jury (en voor TV) van belang dat uw deelnemersnummer goed zichtbaar is.


De presentatie.

De presentatie van de optochtdeelnemers voor het publiek en vooral voor de jury en TV kost tijd. Voor de Einzelgangers en Duo’s is dit zelden een probleem, maar de groepen hebben vaak hele act’s ingestudeerd die tijdens de optocht worden uitgevoerd. Op zich is dit leuk en toe te juichen, maar voor het regelmatige verloop van de optocht moeten we een tijdslimiet stellen aan een dergelijke act. Rea­liseert u zich dat indien u één minuut stilstaat de deelnemer voor u al 70 a 80 meter verder is en als vijf of zes groepen achter elkaar een dergelijke act opvoeren, is er al een gat van enige honderden meters. Daarom verzoeken wij een eventuele act niet langer dan 45 seconden te laten duren.

De jury is verzocht bij de beoordeling hiermee rekening te houden. Voor te lange acts zullen punten in mindering worden gebracht.


Diversen.

Het hoeft geen betoog dat echte humor nooit kwetsend is, echter iedereen heeft daar­over zijn eigen opvattingen zodat denkbaar is dat u vindt dat iets wel kan terwijl de optochtcommissie daar anders over denkt.

Terzake heeft de optochtcommissie samen met de Soos van de Baan de absolute bevoegdheid iemand de deelname aan de optocht te ontzeggen (dit komt in Geleen gelukkig maar zelden voor).

Toch willen wij een aantal aanwijzingen geven over zaken waar u op kunt letten:

 • Wees voorzichtig met grappen over politiek, religie en sex (vraag eventueel advies vooraf);
 • Bezorg tijdens de optocht andere deelnemers geen overlast;
 • Indien u geluid meevoert, zorg dan dat u andere deelnemers niet overstemt (vooral als dat een muziekgezelschap is;
 • Indien u een bromfiets, motor of auto meevoert, zorg dan dat het voertuig volledig in orde is, zeker voor wat betreft remmen en stuurinrichting en overigens ook voldoet aan alle wettelijke eisen.
 • Het is verboden tijdens de optocht vuurwerk af te steken;
  Maakt u grappen over personen, of groepen personen, zorg er dan voor dat dit niet kwetsend is.


De prijsuitreiking.
De jury heeft, bijzondere omstandigheden daargelaten, altijd een klein uur nodig voor het berekenen van de uitslag, zodat deze pas bekend kan worden een uur nadat de laatste deelnemer binnen is. Op de bühne kunt u bij inlevering van uw deelnemersnummer een deelnemersvlaggetje afhalen. Wij ver­zoeken u met niet meer dan 2 personen de prijs op de bühne te komen afhalen.

De optochtcommissie


  

 

Bijlage 1

Verklaring Technische Deugdelijkheid

Deze verklaring dient te worden ingevuld door een garagebedrijf of iemand die ter zake kundig is op het gebied van motorvoertuigen. Het is van belang dat hij of zij in staat is onderstaande keuring uit te voeren.

Hierbij verklaar ik, .......................................................................................................(naam),

Of

dat ik op ........ - ........ - 20........ het volgende motorrijtuig technisch heb goedgekeurd:

O in dienst van garagebedrijf………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

O werkzaam als / deskundige vanwege………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

- Merk- Type- Chassisnummer

:............................................................................................................. :............................................................................................................. :.............................................................................................................

De volgende onderdelen zijn door mij gecontroleerd en technisch in orde bevonden:

- Carrosserie en frame- Motor inclusief brandstof- en uitlaatsysteem- Krachtoverbrenging- Assen en ophanging- Stuur- en reminrichting:- Verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen als dit van toepassing is.

Deze verklaring van Technische Deugdelijkheid is naar waarheid ingevuld:

Handtekening en eventueel bedrijfsstempel

…………………………………………………………………………..

Datum ondertekening:

...............................................................................

 

 

Deel deze pagina